o11 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

- รายงานการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา

- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563