กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 ม.ค. 2566 00:54 JP_Graphic KP แก้ไข หน้าแรก
20 ธ.ค. 2565 00:14 JP_Graphic KP แก้ไข หน้าแรก
12 พ.ย. 2565 07:18 JP_Graphic KP แก้ไข หน้าแรก
12 พ.ย. 2565 07:14 JP_Graphic KP แก้ไข ระเบียบโรงเรียน
12 พ.ย. 2565 07:14 JP_Graphic KP แก้ไข ระเบียบโรงเรียน
12 พ.ย. 2565 07:13 JP_Graphic KP แก้ไข ระเบียบโรงเรียน
21 ต.ค. 2565 21:30 JP_Graphic KP แก้ไข หน้าแรก
19 ต.ค. 2565 20:23 JP_Graphic KP แก้ไข o2 : บุคลากร
19 ต.ค. 2565 20:22 JP_Graphic KP แก้ไข o2 : บุคลากร
19 ต.ค. 2565 20:20 JP_Graphic KP แก้ไข o2 : บุคลากร
7 ต.ค. 2565 02:34 JP_Graphic KP แก้ไข หน้าแรก
3 ต.ค. 2565 22:08 JP_Graphic KP แก้ไข หน้าแรก
14 ก.ย. 2565 23:06 JP_Graphic KP แก้ไข o13 : คูู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 ก.ย. 2565 23:04 JP_Graphic KP แก้ไข o11 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
14 ก.ย. 2565 22:44 JP_Graphic KP แก้ไข o39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
14 ก.ย. 2565 22:41 JP_Graphic KP แก้ไข o28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
14 ก.ย. 2565 22:40 JP_Graphic KP แก้ไข o25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
14 ก.ย. 2565 22:39 JP_Graphic KP แก้ไข o10 : แผนดำเนินงานประจำปี
14 ก.ย. 2565 22:31 JP_Graphic KP แก้ไข o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
14 ก.ย. 2565 22:30 JP_Graphic KP แก้ไข o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
14 ก.ย. 2565 22:29 JP_Graphic KP แก้ไข o41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
14 ก.ย. 2565 22:27 JP_Graphic KP แก้ไข o40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
14 ก.ย. 2565 22:26 JP_Graphic KP แก้ไข o38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
14 ก.ย. 2565 22:24 JP_Graphic KP แก้ไข o37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14 ก.ย. 2565 22:23 JP_Graphic KP แก้ไข o36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

เก่ากว่า | ใหม่กว่า