กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ก.ย. 2565 23:06 JP_Graphic KP แก้ไข o13 : คูู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 ก.ย. 2565 23:04 JP_Graphic KP แก้ไข o11 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
14 ก.ย. 2565 22:44 JP_Graphic KP แก้ไข o39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
14 ก.ย. 2565 22:41 JP_Graphic KP แก้ไข o28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
14 ก.ย. 2565 22:40 JP_Graphic KP แก้ไข o25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
14 ก.ย. 2565 22:39 JP_Graphic KP แก้ไข o10 : แผนดำเนินงานประจำปี
14 ก.ย. 2565 22:31 JP_Graphic KP แก้ไข o43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
14 ก.ย. 2565 22:30 JP_Graphic KP แก้ไข o42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
14 ก.ย. 2565 22:29 JP_Graphic KP แก้ไข o41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
14 ก.ย. 2565 22:27 JP_Graphic KP แก้ไข o40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
14 ก.ย. 2565 22:26 JP_Graphic KP แก้ไข o38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
14 ก.ย. 2565 22:24 JP_Graphic KP แก้ไข o37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
14 ก.ย. 2565 22:23 JP_Graphic KP แก้ไข o36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
14 ก.ย. 2565 22:21 JP_Graphic KP แก้ไข o35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
14 ก.ย. 2565 22:20 JP_Graphic KP แก้ไข o34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
14 ก.ย. 2565 22:18 JP_Graphic KP แก้ไข o33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
14 ก.ย. 2565 22:17 JP_Graphic KP แก้ไข o31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
14 ก.ย. 2565 22:15 JP_Graphic KP แก้ไข o29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
14 ก.ย. 2565 21:03 JP_Graphic KP แก้ไข o28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
14 ก.ย. 2565 21:02 JP_Graphic KP แก้ไข o27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
14 ก.ย. 2565 21:01 JP_Graphic KP แก้ไข o26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
14 ก.ย. 2565 20:59 JP_Graphic KP แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
14 ก.ย. 2565 20:59 JP_Graphic KP แก้ไข รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
14 ก.ย. 2565 20:58 JP_Graphic KP แก้ไข สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
14 ก.ย. 2565 20:55 JP_Graphic KP แก้ไข ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า