รูปแบบการสอน

การเรียนรู้วิธีการแบบเปิด 

(Open Approach)  

การจัดการเรียนการสอน 

Online 

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์