NP Robot

<< โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์

<< พี่สอนน้องชุมนุมหุ่นยนต์  NP ROBOT

<< บรรยากาศการเรียนการสอน

<< ผลผลิตของ NP ROBOT