ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130732

รหัส Smis 8 หลัก : 50040056

รหัส Obec 6 หลัก : 130732

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำแพร่

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannamphrae

ที่อยู่ : หมู่ที่   4   บ้าน244 บ้านน้ำแพร่

ตำบล : น้ำแพร่

อำเภอ : หางดง

จังหวัด : เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ : 50230

โทรศัพท์ : 053-022327

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2481

อีเมล์ : np@namphrae.ac.th

เว็บไซต์ : www.namphrae.ac.th

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : หางดง2

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : น้ำแพร่

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 6 กม.

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 3 กม.

  โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ เริ่มเปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2481  ณ บ้านโรงวัว  หมู่ที่ 7  ต.หางดง  อ.หาง  จ.เชียงใหม่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลหางดง 3" ต่อมาความหนาแน่นของประชากรได้เปลี่ยนแปลงไปจึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่ปัจจุบัน  เลขที่ 244  หมู่ที่ 4  ต.บ้านน้ำแพร่  อ.หางดง  จ.หวัดเชียงใหม่  เมื่อปี พ.ศ.2489 โดยได้รับความร่วมมือจาก นายปราโมทย์  ณ เชียงใหม่  พนักงานไปรษณีย์และโทรเลข อำเภอหางดง ให้ความอนุเคราะห์อุทิศที่ดินให้แก่ทางโรงเรียน  ต่อมาราษฏร คณะครูได้หาทุนทรัพย์ซื้อที่ดินขยายพื้นที่ของโรงเรียน เป็นพื้นที่ทั้งหมด  7 ไร่  76 ตารางวา  ปี พ.ศ.2521  โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อปีการศึกษา 2536  ปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น