บุคลากรของโรงเรียน
ทั้งหมด 18 คน

นางสาวชนันท์ธิดา อินวอ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โทร 083-5682936
Email : chanantida@namphrae.ac.th


นางปรียา  พงษ์ธิ
ครูชำนาญการพิเศษ preeya@namphrae
.ac.th

นางทวีจิต    ณ รังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
taweechit@namphrae
.ac.th

นางสาวอัจฉราพร ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ acharaporn@namphrae
.ac.th

นางสาวพิศมัย ไชยจินดา ครูชำนาญการ
krufhon@namphrae
.ac.th

นางศิริพร คำปวง
ครูชำนาญการพิเศษ nampueang@namphrae
.ac.th

นางสุภาภรณ์ ซึมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
krusupa@namphrae
.ac.th

 นางสาวมิรันตี จันทร์ดี
ครูชำนาญการ
mirantee@namphrae
.ac.th

นางวราภรณ์ อุปนันท์
ครูชำนาญการพิเศษ kruaom@namphrae
.ac.th

นาง ระวีวรรณ    เลิศศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
toeiray@namphrae
.ac.th

นายจิรพงษ์ คำปวง
ครูชำนาญการพิเศษ jp_graphic@namphrae
.ac.th

นางจารุวรรณ  หมายสุข
ครูชำนาญการพิเศษ maisook@namphrae
.ac.th

นางสาว วรลักษณ์   คำทองครูชำนาญการพิเศษ
woralak@namphrae
.ac.th

นางสาวเรณุการ์ ปินทยา ครูชำนาญการพิเศษ krurenukar@namphrae
.ac.th

นางสาวแววดาว  เขียวภา ครูชำนาญการ
krukik@namphrae
.ac.th

นายจักรพันธ์ ท่องเที่ยว 
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
jakkapan@namphrae
.ac.th

 นางสาว กฤติยา  เนตรศิลป์เจ้าพนักงานธุรการ Grittiya_207_sai
@namphrae.ac.th

นายมานัส เชื้อก๋อง
นายช่างไฟฟ้า 4