ITA

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
โรงเรียนบ้านน้ำแพร่  สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ตัวชี้วัดที่ 9 :: การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
[O7] :: ข่าวประชาสัมพันธ์
[O9] :: Social Network

9.2 การบริหารงาน
[O17] :: E-Service
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 
         ##แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
         ##การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         ##การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 


ตัวชี้วัดที่ 10 :: การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
         ##เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
         ##การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
         ##การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
         ##แผนป้องกันการทุจริต

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
         ##มาตรการส่เสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษา